Skip to:

Nabożeństwo do świętego Józefa

SSVM świętego Józefa


[1]
Święty Bernard ze Sieny w swoim kazaniu [2]o świętym Józefie powiedział, że można zauważyć powszechną regułę, iż wszystkie specjalne łaski, przekazywane są jakiemukolwiek racjonalnemu stworzeniu w ten sposób, że kiedy Bóg wybiera kogoś do specjalnego zadania lub do wysokiego stanu, da wszystkie dary, które są niezbędne osobie wybranej[3]. Stało się to rzeczywistością w osobie św. Józefa”. Teren dla wzrostu Łaski w duszy Józefa był tak dobry, że mogły obficie zaowocować wszystkie cnoty, które zdobią jego duszę. W ten sposób św. Józef jest przykładem cnót: człowiek sprawiedliwy, posłuszny, wielkoduszny, wierny, pokorny, ubogi, święty małżonek, przykładny ojciec, miłośnik ciszy, pracowity, hojny, wielkiego ducha ofiary... i jeszcze więcej, ale to co go wynosi to czystość i dziewiczość. Bóg nie tylko wybrał dziewicę na Matkę Swojego Jednorodzonego Syna. Było właściwym także, by Jego ojciec był czysty i dziewiczy.

Może niektórzy chcieliby zapytać dlaczego mamy specjalną pobożność do świętego Józefa. Odpowiedź daje św. Bernard ze Sieny : „Jeśli Kościół Święty ma zobowiązania wobec Matki-Dziewicy, ponieważ dzięki Niej stał się godny, by otrzymać Chrystusa, zatem Kościół ma także dług wobec św. Józefa”[4]. Już sama liturgia umieszcza zaraz za Maryją, św. Józefa, jako wybitnego członka Kościoła Chrystusowego, stawiając go za wzór cnót. On jest patronem Kościoła powszechnego, patronem dobrej śmierci, jest Oblubieńcem Maryi Panny, przybranym ojcem Słowa Wcielonego. Mamy szczególną pobożność do świętego Józefa, zwłaszcza przez jego skuteczne orędownictwo, którego doświadczyliśmy wiele razy.

Święta Teresa od Jezusa zaświadcza opiekę i potężne orędownictwo św. Józefa: „Obrałam sobie chwalebnego św. Józefa na pośrednika, doradcę i pana, i powierzyłam się jemu”. „Nie pamiętam - pisze święta, aby aż do dziś, jakakolwiek moja prośba nie została wysłuchana. Jakże piękny obraz mam przed oczami, jeśli miałabym wymienić łaski, których udzielił mi Bóg, od jak wielu niebezpieczeństw duszy i ciała uratował mnie przez wstawiennictwo tego wielkiego Świętego! Innym świętym Bóg daje łaskę tylko do wspierania nas w tej lub innej potrzebie, ale chwalebny święty Józef roztacza swoją opiekę nad wszystkimi potrzebami. Wiem to z doświadczenia nie tylko własnego, ale i innych osób, które powierzyły się świętemu Józefowi, za moją radą. Jest on orędownikiem nieporównywalnym. Gdybym miała władzę pisania, doświadczyłabym świętej przyjemności w szczegółowym opowiedzeniu łask, które wiele osób, jak ja, zawdzięczają  temu wielkiemu Świętemu. Zadowolę się jednak tym, by ci, którzy być może nie wierzą, spróbowali przez Bożą miłość, a przekonają się doświadczalnie, ile korzyści jest w polecaniu się temu chwalebnemu Patriarsze i jak bardzo jest on godzien czci i specjalnego kultu.” [5].

Tak jak Bóg sprawił, że Jego Syn miał najlepszych rodziców, czystych i dziewiczych, podobnie, zechciał, aby Syn miał czyste oblubienice. Właśnie taka powinna być każda osoba konsekrowana.

"Pamiętając, że Bóg powierzył początek naszego odkupienia, pieczy św. Józefa, proszę, by współpracować wiernie w dziele zbawienia, aby ofiarować tę samą wierność i czystość serca, która ożywiała św. Józefa w służbie Słowu Wcielonemu i naśladując jego przykład, przez jego wstawiennictwo, postępować przed Bogiem na drogach świętości i sprawiedliwości" [6].

Wers Hymnu o św. Józefie mówi:
 
Opiekunie Jezusa w jego wieku dziecięcym,
 
w czasie dzieciństwa strzeżesz życie łaski.
 
Śpiewajcie Józefowi, strażnikowi naszej wiary,
 
Sam Odkupiciel wybrał go na ojca.

Święty Józef jest tym, „któremu, Bóg powierzył strzeżenie swoich najcenniejszych skarbów” [7].

 


[1] Cfr. Rev. P. Carlos Miguel Buela, Święty Józef i Słudzy, wstęp do książki.

[2]  Święty Bernard ze Sieny, Kazanie 2 dzieło 7, 16. 27-30.

[3] Traktat Św. Tomasza z Akwinu.

[4]Tamże.

[5] S. Teresa d'Avila, Vita Libro, rozdział 6. Podkreślenie nasze.

[6]Jan Paweł II, Adhortacja apostolska "Redemptoris Custos", 31.

[7] Jan Paweł II, Adhortacja apostolska "Redemptoris Custos", 1.