Skip to:

Misje ludowe

ssvm

 

Misja ludowa jest prostą formą przepowiadania Ewangelii Naszego Pana Jezusa Chrystusa całemu ludowi Bożemu. Jest wypełnieniem polecenia misyjnego Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy będzie potępiony”. (Mk 16, 15-16).

 

Cel Misji ludowych rodzi się z polecenia misyjnego Chrystusa i jest bardzo dobrze wyrażony przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort, który uważa je za „odnowienie chrześcijaństwa w wierzących”, jak również przez św. Alfonsa Marię de Liguori, który poświadcza, że celem misji jest nawrócenie grzeszników”. 

 

Święty Jan Paweł II naucza, że Misja ludowa „jest skuteczna kiedy...nakłania do nawrócenia, to znaczy, do powrotu do prawdy i przyjaźni z Bogiem tych, którzy stracili wiarę i łaskę przez grzech, wzywa „zwyczajnych” chrześcijan do życia doskonalszego, sprawia, że dusze stają się gorliwsze, przekonuje, by żyć błogosławieństwami, daje wzrost powołań kapłańskich i zakonnych”. Zasadą, która kieruje całą aktywnością misyjną naszej Rodziny Zakonnej, jest reguła św. Pawła przekazana uczniowi Tymoteuszowi, biskupowi i misjonarzowi: „ Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Jest to fundament, który objawia zbawczą wolę Boga.

ssvm
Z tego powodu, misjonarze z Instytutu Słowa Wcielonego, przekonani, że Bóg nie przeznaczył nikogo na wieczne potępienie, chcą posłużyć się wszelkimi środkami, zwyczajnymi i nadzwyczajnymi, aby wszyscy ludzie totarli do zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu, aż do tego miejsca, by móc powiedzieć ze św. Alojzym Orione: „Włóż mnie, Panie w usta piekła, abym , przez Twoje Miłosierdzie je zamknął”.