Skip to:

Miłość do trzech bieli

W Kościele Chrystusa istotny jest wymiar maryjny, jak również eucharystyczny i piotrowy [1].

ssvm

Eucharystia

Najgłębszy fundament naszej jedności jako rodziny zakonnej znajduje się zawsze w Eucharystii, która jest trwaniem ofiary Krzyża. Musi być jednym z naszych największych miłości, ponieważ jest niewypowiedzianym znakiem miłości Boga do ludzi. Boga, który pragnie pozostać wśród ludzi. Boga, który daje się człowiekowi: „W Eucharystii logika Wcielenia osiąga swoje najgłębsze konsekwencje” [2].

Adorujemy i mamy zawsze specjalną miłość dla Najświętszej Ofiary Mszy świętej, które jest prawdziwą ofiarą uwielbienia, czystą, niepokalaną i świętą”[3], „godną (...) i  zbawienną  dla całego świata”[4], która „otwiera drogę”[5] do Ojca, „jedyną”[6], „doskonałego pojednania”[7], „naszą”[8], „żyjącą”[9]. Tak w Liturgii Eucharystycznej Chrystus mówi do nas przede wszystkim, siłą Swojej ofiary. To jest rozmowa bardzo jasna i spalająca. Musimy nauczyć się słuchać z uwagą.

ssvm

 

Najświętsza Maryja Panna

Miłość do Maryi musi być naszą drugą wielką miłością, dlatego że była Ona zjednoczona z Chrystusem i Kościołem, ponieważ zrodziła nas, członki, razem z Głową, ponieważ została nam dana jako Matka, kiedy stała pod krzyżem Jezusa: „Oto syn Twój”  „Oto Matka twoja” (J 19,26). Maryja jest przykładem komunii Kościoła „w porządku wiary, miłości i doskonałej jedności z Chrystusem”[10]], ona jest obrazem i początkiem Kościoła (...) wstawia się u Boga za swoim ludem pielgrzymującym na ziemi, jest dla niego znakiem pociechy i niezawodnej nadziei”[11].

Ona jest między apostołami, w sercu rodzącego się Kościoła: zgodnie trwającego na modlitwie z niewiastami, Maryją, matką Jezusa i jego braćmi (Dz. Ap 1,14) oraz w Kościele wszystkich czasów.

Musimy być apostołami Maryi, powierzając się w jej macierzyńską niewolę miłości i czynić wszystko „przez Maryję, w Maryi, z Maryją i dla Maryi”.[12].

Musimy zawsze pamiętać o Maryi w naszym apostolstwie, ponieważ po Jezusie, nikt nie uczynił tak wiele dla ewangelizacji kultury jak nasza Matka w niebie.

ssvm

 

Ojciec Święty

Naszą trzecią wielką miłością musi być zawsze biała postać papieża. „Gdzie jest Piotr, tam jest Kościół” [13]i „ Piotr mówi przez usta Lwa”[14]. Potem Szymon dał świadectwo o Chrystusie: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" (Mt16,16). Jezus oświadcza Szymonowi „Ty jesteś Piotr, Opoka, i na tej skale zbuduję Kościół Mój” (Mt16,18).

Czynimy naszym nauczanie św. Ignacego z Loyoli: „Musimy być zawsze gotowi, aby wierzyć, że białe, które widzę, jest czarne, jeśli Kościół Hierarchiczny tak decyduje”[15]. Ponadto ufni, że taka jest wola Jezusa Chrystusa, „pozostańcie głusi, kiedy ktoś mówi ignorując Papieża, lub krytykując Papieża i jego nauczanie: ci, co mówią w ten sposób nie należą do Ojca niebieskiego, ale są tymi, którzy wydają zatrute owoce”[16]. Musimy zawsze pamiętać, że „Papieżowi należy się miłość w krzyżu. Kto nie kocha w krzyżu, nie kocha prawdziwie. Być z Papieżem oznacza być w każdej rzeczy z Bogiem. Miłość do Jezusa i miłość do Papieża to ta sama miłość”[17], „miłować Papieża, miłować Kościół oznacza kochać Jezusa Chrystusa”.[18]

 

 

 


[1]) Por. SSVM, Dyrektorium duchowości, 300-312.

[2] Jan Paweł II, Przemówienie w niedzielę(19/07/1981), 2, O (26/07/1981), pkt 2.

[3] Mszał Rzymski, Modlitwa Eucharystyczna I.

[4] Mszał Rzymski, Modlitwa Eucharystyczna IV.

[5] Mszał Rzymski, Modlitwa Eucharystyczna V.

[6] Mszał Rzymski, Modlitwa Eucharystyczna o pojednaniu I.

[7] Mszał Rzymski, Modlitwa Eucharystyczna II.

[8] Mszał Rzymski, Modlitwa Eucharystyczna dla Mszy św. z udziałem dzieci II.

[9] Mszał Rzymski, Modlitwa Eucharystyczna III.

[10] LG, 63.

[11] LG, 68.

[12] Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, nr 257.

[13] Święty Ambroży…… XL 30.

[14] Ojcowie Soboru w Chalcedonie (451), na zakończenie lektury ogłosili Tomus ad Flavianum św. Leona I Wielkiego.

[15] Ćwiczenia duchowe św. Ignacego [365].

[16] Święty Alojzy Orione, Listy księdza Orione, 1912 List na Zesłanie Ducha Świętego, Edycja Pio XII, Mar del Plata 1952, s. 184.

[17] Święty Alojzy Orione, Listy, I, p. 99, cit. OR (24/07/-1992), p. 1.

[18] Święty Alojzy Orione, Listy księdza Orione, 1912 List na Zesłanie Ducha Świętego, Edycja Pio XII, Mar del Plata 1952, s. 184.