Skip to:

Ewangelizacja Kultury

Nasz cel jest dwojakiego rodzaju. Z jednej strony szukanie chwały Bożej i zbawienie dusz własnych i braci, zwłaszcza poprzez praktykowanie cnót, które pozwalają nam uczestniczyć w życiu Chrystusa. [1]

Z drugiej strony, pragniemy poświęcić wszystkie nasze siły, aby przygotować teren do wzrostu Ewangelii, to znaczy przedłużać Wcielenie „we wszystkich ludziach, dla wszystkich i w każdym przejawie człowieczeństwa”, według nauczania Magisterium Kościoła. Tak jak nauczał Jan Paweł II: „Termin akulturacja lub inkulturacja jest neologizmem, który wyraża bardzo dobrze jedno z elementów wielkiej tajemnicy Wcielenia [2]

SSVM Votos

Cel powszechny

Jak każdy Instytut życia konsekrowanego, mamy cel uniwersalny, przez który pragniemy naśladować Jezusa z bliska, poprzez praktykę rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu, aby Bóg był uwielbiony, dla budowania Kościoła i zbawienia dusz.

Dlatego poświęcamy się całkowicie Bogu przez złożenie ślubów publicznych. 

 

Pro-life
 

Cel szczegółowy

Celem szczegółowym jest dla nas ewangelizacja kultury, to znaczy praca, aby przemienić wszystkie istoty ludzkie siłą Ewangelii.

 

Education
 

Uważamy, że jednym  z ważniejszych środków, aby osiągnąć upragniony cel, jest praca w środowisku, gdzie kultura ma swój głęboki wyraz. Obszar ten obejmuje rodziny, szerokie pole edukacji (zwłaszcza seminaria i uniwersytety), środki społecznego przekazu oraz ludzi „intelektu”. [3]

 


[1] SSVM, Konstytucje, 4.

[2] Jan Paweł II, Catechesi Tradendae, 53.

[3]SSVM, Konstytucje, 29.