Santas Valentina y Tea

P.O.B. 149

Holy Family Parish

Jerusalem Israel 9100702

Phone: +972 (8) 2818714