Santa Tabita

80-Jeffet Street

P.O.B 41160

Jaffa Tel Aviv

Phone: +972 (3) 5133700